سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

بچه دهی زنبور عسل/ عسل طبیعی نصیری/digiasal.com

بچه دهی زنبور عسل

یکی از اتفاقات مهم در پرورش زنبورعسل، بچه دهی زنبور عسل است.

با بچه دادن زنبور عسل یک کندوی به دو کندو تبدیل می شود.
بچه دهی زنبور در فصل بهار با گل کردن گیاهان اتفاق می افتد. فیلم 6 دقیقه ای زیر را ببینید:

فیلم بچه دهی زنبور عسل

 

بچه دهی زنبور 

بچه دهی زنبور